Gökçeağaç Köyü
GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ  
  ANA SAYFA
  DERNEĞİMİZ
  => ÜYELERİMİZ
  => DERNEK ESKİ TÜZÜĞÜMÜZ
  => YENİ DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
  => 8.OLAĞAN KURUL SONUÇ TUTANAĞI
  => OLAĞANÜSTÜ GENEL SONUÇ TUTANAĞI
  => 10.G.KURUL SONUÇ TUTANAĞI
  => 2005-2008 DERNEK FALİYET RAPORU
  => DERNEKTEN HABERLER
  => 11.OLAĞAN GENEL KURUL
  => AŞÜRE VE G. KURUL RESİMLERİ
  => 3.olaganüstü genel kurul
  => ÜYE KAYIT FORMU
  => İLETİŞİM BİLGİLERİ
  => ATATÜRK KÖŞESİ
  => 12.OLAĞAN GENEL KURUL
  KÖYÜMÜZ
  DERNEK-RESİM
  DERNEK-ETKİNLİK-RESİM
  ALEVİLİK NEDİR
  KİTAPLIK
  ESNAFLARIMIZ
  ZİYARETCİ DEFTERİ
  KADINA ÖZEL TOPLANTI RESİMLERİ
  ÜYE KİMLİK MERKEZ
  GENÇLİK KOMİSYONU
  VEFAT 1990-2018
  UĞURLUDAĞ-KÖYLERİ-PLATFORMU
  CEMEVİ
  AŞURE
  HABER ARŞİVİ
DERNEK ESKİ TÜZÜĞÜMÜZ

 ÇORUM İLİ
UĞURLUDAĞ İLÇESİ GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ
KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM
 
Derneğin Adı ve Merkezi                : 
Madde-1 Derneğin Adı “ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ”dir. Dernek istenildiği taktirde diğer il ve ilçelerde temsilcilik ve şubeler açabilir.
Derneğin merkezi ANKARA’dır.
           
Derneğin amacı                                 :
Madde-2 Derneğin amacı; Gökçeağaç Köyü’nün tanıtılması ve kalkındırılmasını sağlamak için gerekli girişim ve çalışmalarda bulunmak dernek üyeleri arasında ve dernek üyeleri ile Gökçeağaç Köyü arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı gerçekleştirmektir.
 
Çalışma Konuları ve Biçimleri         :
Madde-3 Amacın gerçekleştirilmesi için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şunlardır;
A-Çalışma Konuları:
a)Gökçeağaç Köyü ve Köylülerinin ekonomik, sosyal, kültürel sağlık sorunlarına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak,
b)Köy ve köylülere, deprem, yangın, cenaze ve düğünlerinde yardımda bulunmak,
c)Köyün, okul, su, yol vs. ihtiyaçlarının çözümüne yardımcı olmak,
d)Ekonomik yönden yoksul durumda olan ailelerin çocuklarınının okumasına yardım amacıyla burs vermek,
B-Çalışma Biçimleri:
a) Açık ve kapalı yer toplantıları, konferans, seminer ve sempozyumlar tertip eder,
b)Geziler, geceler, balo ve eğlenceler düzenler,
c) Lokal, çocuk bakım yuvası ve huzur evi açar işletir,
d) Gazete, dergi, kitap ve broşür yayımlar,
e)Taşınır ve taşınmaz mallar edinir,
f)Yardımlaşma sandığı kurar,
g)Benzer amaçlı dernekler ile birlikte vakıf kurabilir. Kurulu vakfa mal ve para bağışı yapabilir. Vakıf kurucusu veya üyesi olabilir. Benzer amaclı sendika ve derneklere yardımda bulunabilir, yardım alabilir.
h)Kamu kurum ve kuruluşları ile faaliyet alanına giren konularda ortaklaşa proje yürütebilir.
i)Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakti yardım alınabilir.
j)Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan konularda diğer dernek,vakıf,sendike ve benzer sivil toplum kuruluşmarı ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.
k)Amacının gerektirdiği diğer girişimlerde bulunur.
Bu konularda yönetim kurulu yetkilidir.
 
Derneğin Üyelik, Çeşitleri ve Şartları        :
Madde-4 Asil ve Fahri olmak üzere iki çeşit üyelik sözkonusudur. Asil üyelik için 18 yaşını bitirmek, kamu hizmetlerinden devamlı surette yasaklı ve kısıtlı olmamak, T.C. vatandaşı olmak, Gökçeağaç Köyü nüfusuna kayıtlı veya usulünün kayıtlı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
            Fahri üyelik için Gökçeağaç köyüne maddi ve manevi yönden olağanüstü yardımda bulunmak yeterlidir.
 
Üyeliğe Kabul            :
Madde 5- Derneğe üye olmak isteyenler Yönetim Kuruluna iki üyenin referansı ile birlikte yazılı olarak başvururlar.Bu talepleri Yönetim Kurulunca 30 gün içinde incelenerek kabul ve red şeklinde karara bağlanır ve müracaat sahibine bildirilir.
 
Üyelerin Hak ve Borçları     :
Madde 6- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlamaz. Her üye dilediği zaman ayrılma istediğini yazılı olarak bildirmek süret ile dernekten ayrılabilir.
            Her üye dernekte eşit oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 
Üyelikten Çıkma       :
Madde 7- Her üye istifa etme suretiyle dernekten ayrılabilir. İstifanın yazılı olması şarttır.
 
 
Üyelikten Çıkarılma             :
Madde 8- Yasaların ve tüzüğün aradığı şartları kaybeden, dernek amacına aykırı davranışta bulunmak suretiyle derneğin itibarını sarsanlar ve üyelik aidatını üst üste 3 ay ödemeyenler üyelikten Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılırlar.
            Üyeye, ilk iki halde savunma için ikinci halde ödeme için 15 günlük süre verilir. Verilen süre içerisinde savunma yapılmazsa üye savunmadan vazgeçmiş sayılır. Üye aidatını yatırmadığından üyelik hakkını kaybedenler eski aidat borcunu ödemeden üyeliğe kabul edilmezler.
 
II.BÖLÜM
 
Derneğin Organları               :
Madde 9- Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Disiplin  Kurulu ve Şubelerden oluşur.                  
 
Genel Kurul                           :
Madde-10 Genel Kurul, derneğin en yüksek karar ve denetleme organlarıdır. Genel kurul 3 yılda bir EKİM ayında olağan toplantısını yapar.
            Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü haller ile dernek üyelerinden 1/5’nin yazılı istediği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
            Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.
            Denetleme Kurulunun ve dernek üyelerinin 1/5’nin yazılı istemine rağmen Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesi uygulanır.
 
Genel Kurul’a Çağrı:
Madde 11- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi içeren bir yazı ile toplantıya çağrılır. Bu yazıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapımazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.
            Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle toplantı yazıyla üyelere duyrulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
            Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslarla yeniden çağrılır .
            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Genel Kurula Katılma:
Madde 12- Genel Kurula derneğe kayıtlı üyeler katılabilirler.
 
Toplantı Yeri              :
Madde 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz.
 
Genel Kurul Toplantı Yeter Sayı ve Usulü:
Madde 14- Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye sayıları toplamının iki katından az olmaz.
            Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.
            Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıyı açar. Açılışın ardından toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, Yardımcısı ve bir yazıcı seçilir.
            Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanlığı divanına aittir. Düzenlenen toplantı tutanağı toplantı sonunda Başkanlık Divanınca imzalanacak belgeler ile birlikte Yönetim Kuruluna verilir.
            Genel Kurul toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların 1/10’nu tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
            Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları katılanların üçte ikisinin (2/3) oyu ile alınır.
            Genel Kurul tutanağı en geç 30 güna içinde Yönetim Kurulunca ilgili  makama sunulur.
 
Genel Kurul Görev ve Yetkileri                  :
Madde 15- Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır;
a)Derneğin organlarını üç yıl süreyle seçmek,
b)Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c)Organların raporlarını görüşmek ve Yönetim Kuruluna ibra etmek,
d)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mecvut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f)Derneğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar vermek,
g)Mevzuatın gerektirdiği ve tüzüğün kapsadığı konularda yapılması gereken diğer hususları yerine getirmek yada Yönetim Kurulunu görevlendirmek,
            
 Yönetim Kurulu:
 Madde-16- Yönetim Kurulu 7 asıl 5 yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 En çok oy alan 7 kişi Yönetim Kurulu asil üyeliklerine diğer 5 kişi aldıkları oy oranına göre gereğinde göreve çağrılmak üzere yedek üyeliklere seçilmiş olunur. Eşit sayıda oy alanlar arasında Başkanlık Divanınca ad çekilir. Adı çıkan ön sırayı alır.
            Yönetim Kurulu ilk oturumda kendi üyeleri arasında bir Başkan, Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter ve 1 Sayman seçer. Yönetim Kurulunca kabule değer mazereti bulunmaksızın üst üste 3 olağan toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye çağrılır.
            Yönetim Kurulunun toplantı ve karar sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri      :
Madde 17- Derneğin yasalar tüzük ve Genel Kurul Kararları dairesinde yürütülmesi görevi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyelerin dernek hizmetinden ne şekilde ve hangi şartlarda yararlanabileceklerini düzenleme yetkisine sahiptir.
            Bu hususlar dışında Yönetim Kurulu Özellikle;
a)Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli girişim ve faliyette bulunmak, derneği resmi ve özel makamlar yönünden idari adli ve diğer hususlarda temsil etmek,
b)Şube ve temsilik açma için kuruculara yetki vermek,
c)Genel Kurulu gerektiğinde toplantıya çağırmak,
d)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
e)Başkanın göreceği luzum üzerine derneği temsil etmek üzere derneğin üyelerinin bir veya bir kaçına temsil yetkisi vermek,
f)Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,
g)Üyelerin haklarını korumak,
            Yönetim Kurulu bunlar yanında dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapar ve yetkileri kullanır.
 
Yönetim Kurulu Toplantılarında Usul:
 Madde -18 Yönetim Kurulu, seçim sonrasında başkanın talebi üzerine derhal toplanır ve başkan tarafından tevcih edilen görevleri kayda geçerek en geç otuz gün içinde mahalli mülki amire bildirir. Yönetim Kurulu, daha sonraki toplantılarını en geç bir aylık sürelerde yapar.
          Yönetim Kuruluna başkan, bulunmadığı taktirde başkan yardımcısı o da bulunmadığı taktirde sekreter başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir.
 
Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması:
Madde 19- Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerden getirilmesinden sonra, üye tam sayısınının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılması ihmal edilirse, Türk Medeni Kanunu’nun 84. maddesi uygulanır.
 
Denetleme Kurulu                :
Madde 20- Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesapları ile dernek yönetiminin yasa, tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yönetilip yönetilmediğini gözetmek üzere, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden meydana gelir. En çok oy alan 3 kişi asil, diğer 3 kişi ise yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Eşit sayıda oy alanlar arasında Başkanlık Divanınca ad çekilir. Adı çıkan ön sırayı alır.
  
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri              :
Madde 21- Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını en az yılda bir defa denetlemek zorundadır. Denetleme kurulu, derneğin işlerinde ve yönetimde gördüğü aksaklıkları veya dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanına verebilir.
            Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini ve dernek işlerinin gerekli yasal esaslar içinde yürütülüp yürütülmediğini denetler.
            Denetleme Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.
Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri her zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilir. Ancak alınabilecek kararlarda oy veremezler. Denetleme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
            Denetleme Kurulu her 3 yıl sonunda Genel Kurula görevlerinin sonucu hakkında ortak imzalı bir rapor verir.
 
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi          :
Madde 22- Genel Kurulca yapılacak seçimleri izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, tarihleri, memleketi, ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
 
Onur Disiplin Kurulu :
Madde 23- Dernek Onur Kurulu 3 asil üyeden oluşur. Yönetim Kurulunca sevk edilen üyelerin disiplin işlerini görüşür ve bununla ilgili görüşünü yönetim kuruluna sunar.
 
II. BÖLÜM
                                                           ŞUBELER
           
Şubelerin kuruluşu, görev ve yetkileri:
Madde 24-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
            Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
 
Şubelerin Organları              :
Madde 25-Şubelerin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kuruludur. Şubeyi genel merkez genel kurulunda üyelerin tamamı temsil eder.
 
Organlarının Teşekkülü       :
Madde 26- Şube Genel Kurul şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul üyeleri arasından Yönetim Kurulu için 5 asıl 5 yedek üye, Denetleme Kurulu için 3 asıl 3 yedek üye seçer. Şube organları bu tüzükte yazılı aynı isimdeki organların çalışma usullerine göre görev ifa eder aynı yetkileri kullanırlar.
 
Şubelerin Çalışma Biçimleri :
Madde 27- Şube Genel Kurulları bu tüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde toplanır.
a) Şube Genel Kurullarının toplantasına üyeler yazı ile çağrılır.
b) Şube Genel Kurulları, Derneğin olağan ve olağanüstü toplantı günlerinden enaz iki ay önce tamamlanmalıdır.
c) Kapatılan şubelerin mal varlığı genel merkeze intikal eder.
d) Genel Kurul derneğin amaçlarına ve dernekler kanununa aykırı faaliyette bulunan şubelerin feshine karar verebilir.
e) Şubenin kendi kendini feshetmesi için şube genel kuruluna katılma yetkisine sahip olan üyelerin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması ve katılan üyelerin 2/3’ünün şubenin feshi yönünde oy kullanması zorunludur.
e)  Şubeler toplamış oldukları üyelik aidat ve bağışlarının %25’ni genel merkeze aktarmak zorundadırlar.
 
III. BÖLÜM
                                            MALİ VE SON HÜKÜMLER
           
Derneğin Gelirleri                 :
Madde 28- Derneğin gelir kaynakları şunlardır;
a)Üye giriş parası,
b)Aidatlar,
c)Bağışlar ve yardımlar,
d))Banka faizi ve ikramiyeler,
e)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
f)Yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi çalışmalarda sağlanan gelirler,
g) Dernekler yasasına göre kurulmuş aynı amaçlı dernekler ve şubelerin fesih ve infisahı halinde derneğimize intikal edecek menkul ve gayrimenkul malları ile nakit paraları,
 
 Bu gelirler ancak derneğin mührü ile mühürlenmiş birbirini izleyen sıra numaralı, kopyalı, basılı makbuzlar karşılığında tahsil olunur. Tahsilatı yapan makbuzu imzalamak sorumluluğundadır.
Acil ihtiyaçlar için ayrılacak belirli bir fonun dışında kalan paralar banka hesabında muhafaza olur. Bankadaki paranın çekilmesi için yeterli imza sorunu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde 29-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamaycak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Alınacak borç miktarı üyelerin 1 yılda ödeyecekleri aidat miktarı toplamından fazla olamaz.
 
Aidat               :
Madde 30- Üyelerin ödeyeceği giriş aidatı ve aidat miktarı genel kurulca belirlenir.
 
Derneğin Defterleri              :
Madde 31- Dernek noterden tastikli aşağıdaki defterleri tutar:
a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık üye aidatı miktarı bu deftere yazılır.
b) Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı kurul üyelerinin imzaları ile tastik olunur.
c) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.
d)  Gelir ve Gider Defteri:Dernek namına alınan bütün paranın alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yer açık ve düzenli olarak kayıt olunur.
e) Demirbaş Defteri: Derneğin sahip olduğu demirbaşların kaydi için kullanılır.
f)    Alındı Belgesi Kayıt Defteri.
 
Genel Kurulu Kararı ile Fesih         :
Madde 32- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul derneğin feshine karar verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmamısı halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılırlar. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesihe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
           
Fesih Halinde Mal Varlığı    :
Madde 33- Fesih sonunda mal varlığının tasviyesi halinde, Dernek Genel Kurulunun belirteceği esaslara göre Yönetim Kurulu tasfiye işlemlerini yürütmekle görevlidir. Derneğin kendiliğinden ve Genel Kurul kararı ile feshi halinde mal varlığı Çorum İli Uğurludağ İlçesi Gökçeağaç Köyü Tüzel kişiliğine köy ihtiyaçları için harcanması kaydıyla kalır.
 
Derneğin İç Denetimi           :
Madde 34- Denetleme müessese ve şubelerinin işlem ve hesapları Denetleme Kanunu hükümleri ve Dernek tüzüğündeki hükümler gereğince derneğin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları tarafından denetlenecek ve değerlendirilecektir.
 
Hüküm Eksikliği                   :
Madde 35- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
 
Selahattin EMRE       Selman SOYASLAN     İbrahim Çınar ÖZTÜRK            Arap Koca
Başkan                      Başkan Yardımcısı        Sekreter                                 Sayman
 
Ramazan Köse     Mehmet ŞEN(Muhittin oğlu)                Arap Ali AHİ
Üye                         Üye                                                         Üye
 

 
Bugün 28 ziyaretçi (70 klik) kişi burdaydı! ZİYARETÇİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER
 
 

ERKAN KÖSE
EGE MAHALLESİ
MUHTAR ADAYI

REKLAM
 
 


ESNAFLARIMIZ

  Sevgili hemşehrilerimiz, ekonomik yardımlaşma ve dayanışmanın gereği, öncelikle bu kriz ortamında esnaflarımıza sahip çıkakalım, ihtiyalarımızı öncelikle onlardan karşılamaya çalışalım!...

  
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=