GÖKÇEAĞAÇ AİLESİ  
  ANA SAYFA
  DERNEĞİMİZ
  KÖYÜMÜZ
  => KÖYÜMÜZ HAKKINDA
  => KÖYÜMÜZÜN TARİHCESİ
  => MUHTAR
  => ARAZİ İSİMLERİ
  => GÖKÇE-SÖZLÜK
  => KÖYLÜ ÇİFTÇİ HAKLARI
  => KÖYÜMÜZ-EVLERİ
  => KÖY-2012-NÜFÜS
  => DERE TAŞKIN
  => HARİTA
  => OZANLARIMIZ
  => ÜYELERİMİZDEN GELENLER
  => ÜYELERİMİZ
  DERNEK-RESİM
  DERNEK-ETKİNLİK-RESİM
  ALEVİLİK NEDİR
  KİTAPLIK
  ESNAFLARIMIZ
  ZİYARETCİ DEFTERİ
  KADINA ÖZEL TOPLANTI RESİMLERİ
  ÜYE KİMLİK MERKEZ
  GENÇLİK KOMİSYONU
  VEFAT 1990-2020
  UĞURLUDAĞ-KÖYLERİ-PLATFORMU
  CEMEVİ
  AŞURE
  HABER ARŞİVİ
Güçlü Bir Bağ...
DERE TAŞKIN
KÖYÜMÜZDEN HABERLER

Köyümüzün kanalizasyon çalışmaları tamamlanmiştır. Köyümüzün şebeke suyu boruları kullanım süreleri dolduğu için, yenisi ile değiştirilmiştir. Ayrıca köyümüz içi yolları düzetilerek kumlanmış olup, parke taşı döşenme işlemide başlamıştır. Tüm köylülerimize hayırlı olsun. Yönetim Kurulu

---------------------------------------------------------------------------------

Gökçeağaç Köyümüz Taşkın Koruma İşi 
İhaleyi kazanan Dalgıçlar Madencilik Tic. A.ş. 2 milyon 48 bin 94 Tl'ye kazanmıştır.
İş başı yapılabilmesi için,05.02.2016 tarihinde iş teslimi yapılmıştır. 5 menfes 1 plak köprü yapılacaktır. Hayırlı olsun. Yönetim Kurulu 
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLA

  

 
Konu Ayıraçları
TAŞKIN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çorum İli Uğurludağ İlçesi Gökçeağaç Köyünün Köyiçi Deresi Taşkın Koruma
İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
 
 
 


 
İhale Kayıt Numarası

 

 
:

 

 
2015/164912

 


 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
1-İdarenin

 

 
a) Adresi

 

 
:

 

 
Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

 

 
b) Telefon ve faks numarası

 

 
:

 

 
0 (312) 219 77 00 - 0 (312) 219 78 00

 

 
c) Elektronik Posta Adresi

 

 
:

 

 
dsi5prjins@dsi.gov.tr

 

 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

 

 
:

 

 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 
2-İhale konusu yapım işinin
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
a) Niteliği, türü ve miktarı

 

 
:

 

 
Çorum İli Uğurludağ İlçesi Gökçeağaç Köyünün Köyiçi Deresi Taşkın Koruma
  İnşaatı işi kapsamında;2378 m Beton Taşkın Koruma duvarı,2378 m Panel Çit
  imalatı,5 adet Menfez ve 1 adet Plak Köprü yapılması işidir.

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
  şartnameden ulaşılabilir.

 

 
b) Yapılacağı yer

 

 
:

 

 
Çorum İli

 

 
c) İşe başlama tarihi

 

 
:

 

 
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 
ç) İşin süresi

 

 
:

 

 
Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

 
3- İhalenin
 
 
 


 
 
 


 
a) Yapılacağı yer

 

 
:

 

 
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M.Kemal
  Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA

 

 
b) Tarihi ve saati

 

 
:

 

 
25.12.2015 - 10:00

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici
çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
 


 


 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe
  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter
  belirtilmemiştir.

 


 
 


 


 


 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe
  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

 
4.3.1. İş deneyim belgeleri:

 

 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen
  ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
  benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 


 
 


 


 


 


 


 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul
  edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
  bölümleri:

 

 
4.4.1. Bu ihalede benzer
  iş olarak kabul edilecek işler:

 

 
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede
  yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde
  yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

 

 
4.4.2. Benzer işe denk
  sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca,
  ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık
  bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk
Lirası) karşılığı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal
Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Proje
ve İnşaat Şube Müdürlüğü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No:24 06520 Çankaya/ANKARA adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer
Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki
yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2.maddesi gereğince,
aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı
"1,00" olarak belirlenmiştir.


  
   


KAYBETTİMİZ
ÜYELERİMİZHASAN SÜLÜK
(1980-2019)

 
SATILMIŞ
KOCA(2011)ALİ AHİ
(1938-2011)


FATMA ŞAHİN
(..
.2010)


Muharrem KOCA
(1954-210)HAYDAR ŞEN
(1969-2009) 

 
YUSUF ARIKÇI
(1951-2004)


     

SEYİT EMRE
(1944-2000)


MEHMET ALPASLAN
(1956-2000)KAMER ÖZTÜRK
(1923-2000)MEHMET ŞEN (1960-1998)

 

HASAN YURT
HASAN YURT
(1948-1998)


MEHMET KOCA
(1944-1995)


ALİ GÜNEY
(1964-1995)

VEYİS ŞAHİN  
(1923-1995)


 
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
Bugün 24 ziyaretçi (76 klik) kişi burdaydı! ZİYARETÇİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=